تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 1500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 820 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 820 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2625 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 2625 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۱۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وحیدیه
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
قیمت: ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 850 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 550 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 10310 متری با 1000 متر بنا
باغ ویلا 10310 متری با 1000 متر بنا
قیمت: ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کرج
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کرج
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری  با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
قیمت: ۲۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2100 متری با 1400 متر بنا
باغ ویلا 2100 متری با 1400 متر بنا
قیمت: ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 480 متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا در شهریار
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 2000 متری با 70 متر بنا
فروش باغ ویلا 2000 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 2700 متری با 180 متر بنا دوبلکس
فروش باغ ویلا 2700 متری با 180 متر بنا دوبلکس
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
فروش باغ ویلا 1000 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
قیمت: ۲۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
فروش باغ ویلا 1100 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1100 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ  ویلا 900 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ ویلا 900 متری  با 400 متر بنا مدرن
فروش باغ ویلا 900 متری با 400 متر بنا مدرن
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
فروش باغ ویلا 1780 متری با 250 متر بنای نو ساز
فروش باغ ویلا 1780 متری با 250 متر بنای نو ساز
قیمت: ۱۵ میلیارد تومان
خوشنام
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ ویلای  650 متری با 250 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلای 650 متری با 250 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
قیمت: ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلای ۲۴۳۰ متری با ۱۶۰ متر بنا
باغ ویلای ۲۴۳۰ متری با ۱۶۰ متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
 باغ ویلای  ۵۰۰۰ متری به همراه ویلای ۱۰۰۰ متری
باغ ویلای ۵۰۰۰ متری به همراه ویلای ۱۰۰۰ متری
قیمت: ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای ۱۲۰۰متری به همراه ویلای ۳۵۰ متری
فروش باغ ویلای ۱۲۰۰متری به همراه ویلای ۳۵۰ متری
قیمت: ده میلیارد و دویست میلیون تومان
ملارد ویلای جنوبی
فباغ ویلای ۱۰۰۰متری با 250 متر بنا
فباغ ویلای ۱۰۰۰متری با 250 متر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
 باغ ۱۱۰۰متری با ۱۵۰متر ویلا
باغ ۱۱۰۰متری با ۱۵۰متر ویلا
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مناطق دیگر
باغ ۳۰۰۰ متری با ۸۰۰ متر بنا
باغ ۳۰۰۰ متری با ۸۰۰ متر بنا
قیمت: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس در کردامیر شهریار
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
کردامیر
 باغ ویلا 620 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا  1250 متری 350 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری 350 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا  3400 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 3400 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
 باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلای 2640 متری با  250 متر بنا
باغ ویلای 2640 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای 1800 متری با 100 متر بنا
باغ ویلای 1800 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
 باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلا 2850 متری با 120 متربنا
باغ ویلا 2850 متری با 120 متربنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 1800 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1800 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کامیاب
 باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا  1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 2700 متری لاکچری در کردامیر شهریار
فروش باغ 2700 متری لاکچری در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای 4000 متری با 150 متربنا
باغ ویلای 4000 متری با 150 متربنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
فروش باغ ویلا 5700 متری در کردامیر شهریار
فروش باغ ویلا 5700 متری در کردامیر شهریار
قیمت: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1250 متری دارای دو ویلا در بهاران شهریار
فروش باغ 1250 متری دارای دو ویلا در بهاران شهریار
قیمت: شش میلیارد تومان
بهاران
فروش باغ  1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
قیمت: ۱۳ میلیارد تومان
کردزار
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار