تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 606 متری با 125 متر بنا
باغ ویلا 606 متری با 125 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ  ویلا 670 متری با 120 متر ویلا
باغ ویلا 670 متری با 120 متر ویلا
قیمت: ۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 400 متری با 50متر ویلا
باغ ویلا 400 متری با 50متر ویلا
قیمت: ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1100متری با 260 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 260 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 550متری با 90 متر ویلا
باغ ویلا 550متری با 90 متر ویلا
قیمت: ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 20 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 20 متر بنا
قیمت: ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 350 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 350 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 270 متر با 70 متر بنا
باغ ویلا 270 متر با 70 متر بنا
قیمت: ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 480 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 250 متری با 50 متربنا
باغ ویلا 250 متری با 50 متربنا
قیمت: ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1000 متری  با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 930 متری با 290 متر بنا
باغ ویلا 930 متری با 290 متر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 870 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 870 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 1500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
قیمت: ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
زیبا دشت
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
زیبا دشت
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری  با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
فروش باغ  ویلا 900 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ ویلا 900 متری  با 400 متر بنا مدرن
فروش باغ ویلا 900 متری با 400 متر بنا مدرن
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ ویلای  650 متری با 250 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلای 650 متری با 250 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
 باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا  1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
فروش باغ  1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
قیمت: ۱۳ میلیارد تومان
کردزار
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار