تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 606 متری با 125 متر بنا
باغ ویلا 606 متری با 125 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ  ویلا 670 متری با 120 متر ویلا
باغ ویلا 670 متری با 120 متر ویلا
قیمت: ۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 350 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 350 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 870 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 870 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
 باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
 باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ  1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس با جکوزی در کردزار شهریار
قیمت: ۱۳ میلیارد تومان
کردزار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار