تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1160 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا750 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا در شهریار
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 2700 متری با 180 متر بنا دوبلکس
فروش باغ ویلا 2700 متری با 180 متر بنا دوبلکس
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
فروش باغ ویلای نقلی در تیسفون
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
 باغ ویلای ۲۴۳۰ متری با ۱۶۰ متر بنا
باغ ویلای ۲۴۳۰ متری با ۱۶۰ متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
باغ ویلای ۶۲۵ متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلای 1500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلای 1800 متری با 100 متر بنا
باغ ویلای 1800 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
 باغ ویلا 2850 متری با 120 متربنا
باغ ویلا 2850 متری با 120 متربنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار