تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1100متری با 260 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 260 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
قیمت: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری  با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 930 متری با 290 متر بنا
باغ ویلا 930 متری با 290 متر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
قیمت: ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
قیمت: ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
زیبا دشت
باغ ویلا 10310 متری با 1000 متر بنا
باغ ویلا 10310 متری با 1000 متر بنا
قیمت: ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کرج
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 270 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1150 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 484 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2100 متری با 1400 متر بنا
باغ ویلا 2100 متری با 1400 متر بنا
قیمت: ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
زیبا دشت
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 220 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
 باغ ویلا ۲۲۰۰ متری با ۴۰۰ متر بنا
باغ ویلا ۲۲۰۰ متری با ۴۰۰ متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
 باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا  3400 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 3400 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
 باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلا 1800 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1800 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کامیاب
 باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 5700 متری در کردامیر شهریار
فروش باغ ویلا 5700 متری در کردامیر شهریار
قیمت: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر