تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ  ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا در قجراباد
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا در قجراباد
قیمت: ۵/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 300  متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
قیمت: ۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 470 متری با 200 متر بنا در ابراهیم اباد
باغ ویلا 470 متری با 200 متر بنا در ابراهیم اباد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری با 80 مر بنا در قشلاق ملارد
باغ ویلا 500 متری با 80 مر بنا در قشلاق ملارد
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین