تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1800متری با 450 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1800متری با 450 متر بنا در شهریار
قیمت: ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 600 متری با 510 متر بنا در ملارد
باغ ویلا 600 متری با 510 متر بنا در ملارد
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلای 600 متری با 450  متر بنا در ملارد
باغ ویلای 600 متری با 450 متر بنا در ملارد
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 900 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 900 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1500 متری با 220 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 220 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 1050 متری با 220 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1050 متری با 220 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 160 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 160 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا  1500 متری با 170 متر بنا در ملارد
باغ ویلا 1500 متری با 170 متر بنا در ملارد
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در ابراهیم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در ابراهیم اباد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 300 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 700 متری با 300 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 200 متر بنا در ملارد ویلا شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 200 متر بنا در ملارد ویلا شمالی
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1250 متری با 80 متر بنا در شفق
باغ ویلا 1250 متری با 80 متر بنا در شفق
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا لوکس 2400 متری با 500 متر بنا در خوشنام
باغ ویلا لوکس 2400 متری با 500 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 2135 متری در ویلا دشت با 230 متر ویلا
باغ ویلا 2135 متری در ویلا دشت با 230 متر ویلا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 2000 متری با 520 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 2000 متری با 520 متر بنا در شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
قیمت: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری  با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
 باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
قیمت: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام