تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار