تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ  ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
قیمت: ۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 90 مر بنا در مهرچین
باغ ویلا 750 متری با 90 مر بنا در مهرچین
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 750 متری با 110 متر بنا در ملارد ویلا ی جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 110 متر بنا در ملارد ویلا ی جنوبی
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 850 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 600 متری با 90متر بنا در یبارک
باغ ویلا 600 متری با 90متر بنا در یبارک
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا  در لم اباد ملارد
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد