تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا ۶۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا ۶۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغویلا 700 متری با 120متر بنا
باغویلا 700 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1800متری با 450 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1800متری با 450 متر بنا در شهریار
قیمت: ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 600 متری با 510 متر بنا در ملارد
باغ ویلا 600 متری با 510 متر بنا در ملارد
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلای 600 متری با 450  متر بنا در ملارد
باغ ویلای 600 متری با 450 متر بنا در ملارد
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 900 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 900 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 530 متر با 130 متر بنا در بکه
باغ ویلا 530 متر با 130 متر بنا در بکه
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ  ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 440 متربا 130 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1500 متری با 220 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 220 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا در قجراباد
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا در قجراباد
قیمت: ۵/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 300  متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
قیمت: ۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان جهاد
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 1050 متری با 220 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1050 متری با 220 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1100 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 1100 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 160 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 160 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 260 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 820 متری با 80 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا  1500 متری با 170 متر بنا در ملارد
باغ ویلا 1500 متری با 170 متر بنا در ملارد
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
باغ ویلا 400 متری با 120 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 90 مر بنا در مهرچین
باغ ویلا 750 متری با 90 مر بنا در مهرچین
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 580 متری با 100متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 580 متری با 100متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 535 متری با 85 مر بنا در قجراباد
باغ ویلا 535 متری با 85 مر بنا در قجراباد
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 1260 متری با 400 متر بنا در کردزار
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 850 متری با 180 متر بنا در اسفنداباد ملارد
باغ ویلا 850 متری با 180 متر بنا در اسفنداباد ملارد
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلای 800 متری با 70 متر بنا در ملارد
باغ ویلای 800 متری با 70 متر بنا در ملارد
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 800متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 800متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 700 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 700 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در دینار اباد
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در دینار اباد
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دینار آباد
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 250متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
باغ ویلا 400 متری مدرن در شهرک تیسفون
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 600 متری با 230 متر بنا در شفیع آباد
باغ ویلا 600 متری با 230 متر بنا در شفیع آباد
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 800 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 800 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1220 متری با350 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 1220 متری با350 متر بنا در کردزار
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اسفند آباد
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در ابراهیم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در ابراهیم اباد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 470 متری با 200 متر بنا در ابراهیم اباد
باغ ویلا 470 متری با 200 متر بنا در ابراهیم اباد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 300 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 700 متری با 300 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 200 متر بنا در ملارد ویلا شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 200 متر بنا در ملارد ویلا شمالی
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 900 متری با 280 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 280 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 750 متری با 50 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 50 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1250 متری با 80 متر بنا در شفق
باغ ویلا 1250 متری با 80 متر بنا در شفق
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 110 متر بنا در ملارد ویلا ی جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 110 متر بنا در ملارد ویلا ی جنوبی
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 730 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 730 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1050 متری با 210 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 210 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا لوکس 2400 متری با 500 متر بنا در خوشنام
باغ ویلا لوکس 2400 متری با 500 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 80 مر بنا در قشلاق ملارد
باغ ویلا 500 متری با 80 مر بنا در قشلاق ملارد
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 760 متری با 100 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 760 متری با 100 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 850 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 930 متری با 150 متر بنا در بکه ی شهریار
باغ ویلا 930 متری با 150 متر بنا در بکه ی شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 750 متری با 100 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 750 متری با 100 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 600 متری با 90متر بنا در یبارک
باغ ویلا 600 متری با 90متر بنا در یبارک
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یبارک
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 2135 متری در ویلا دشت با 230 متر ویلا
باغ ویلا 2135 متری در ویلا دشت با 230 متر ویلا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 2000 متری با 520 متر بنا در شهریار
باغ ویلا 2000 متری با 520 متر بنا در شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر ویلا در لم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر ویلا در لم اباد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلای 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلای 750 متری با 120 متر بنا در ملارد ویلای جنوبی
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلای 620 متری در لم اباد ملارد با 100 متر بنا
باغ ویلای 620 متری در لم اباد ملارد با 100 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلای 1000 متری لوکس با 150متر بنا در کهنز شهریار
باغ ویلای 1000 متری لوکس با 150متر بنا در کهنز شهریار
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
2270 متر باغ  ویلا با 85 متر بنا در میدان نماز شهریار
2270 متر باغ ویلا با 85 متر بنا در میدان نماز شهریار
قیمت: ۱۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
550 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در قشلاق ملارد
550 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در قشلاق ملارد
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
1000 متر باغ ویلا با300 متر بنای دوبلکس در قشلاق ملارد
1000 متر باغ ویلا با300 متر بنای دوبلکس در قشلاق ملارد
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا  در لم اباد ملارد
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 2200متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 2200متری با 150 متر بنا
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 280 متر بنا
قیمت: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
باغ ویلا 1350 متری با 240 متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 600 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 830 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 1600 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری  با 450 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 450 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 630 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1650 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
باغ ویلا 2500 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
باغ ویلا 1020 متری با 340 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 625 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 2000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 380 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
فروش باغ ویلا 900 متری  با 400 متر بنا مدرن
فروش باغ ویلا 900 متری با 400 متر بنا مدرن
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
 باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
قیمت: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
باغ ویلای 1300متری با 300 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلای 2640 متری با  250 متر بنا
باغ ویلای 2640 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 400متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
 باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
باغ ویلا 1400متری با 400 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار